Hệ Thống Anh Ngữ Á CHÂU

Hệ Thống Anh Ngữ Á CHÂU

PICTURES DESCRIPTION - TEST 1

Mời bạn làm bài thi Toeic Part 1 - Picture Description Test 1.

Bắt đầu làm bài thi
Question 1: TOIEC LISTERNING PICTURE DESCRIPTION
Question 2: TOIEC LISTERNING PICTURE DESCRIPTION 2
Question 3: TOIEC LISTERNING PICTURE DESCRIPTION 3
Question 4: TOIEC LISTERNING PICTURE DESCRIPTION TYPE 2 BÀI 1
Loading...