Hệ Thống Anh Ngữ Á CHÂU

Hệ Thống Anh Ngữ Á CHÂU

Free test

Bạn đang chuẩn bị làm bài kiểm tra đầu vào IELTS ONLINE của trung tâm ngoại ngữ IKUN!
Bài kiểm tra này sẽ kiểm tra kỹ năng Nghe và Đọc của bạn trong bài thi IELTS đã tốt hay chưa?
Bạn đã sẵn sàng. Vui lòng điền thông tin đầy đủ trước khi làm bài kiểm tra nhé.
Chúng tôi đảm bảo thông tin của bạn sẽ được bảo mật.
Chúc bạn làm bài kiểm tra thật tốt!
Bạn có muốn chúng tôi gọi tư vấn khóa học cho bạn không?
Bạn còn phút để hoàn thành bài thi
Phần I: Listening
Bài thi sẽ gồm 3 part. Các bạn hãy bắt đầu làm từ part 1 nhé!

Please enter yoyur answer
Question 1: What is the man's name?
Question 2: Where was the man born?
Question 3: Which sentence best describes his university studies?
Question 4: What is the name of the caller?
Question 5: According to the girl, her father:
Question 6: What is the man's telephone number?
Question 7: What is the name of the caller?
Question 8: According to the girl, her father:
Question 9: What is the man's telephone number?
Please enter yoyur answer
Question 10: What is the man's name?
Question 11: Where was the man born?
Question 12: Which sentence best describes his university studies?
Question 13: What is the name of the caller?
Question 14: According to the girl, her father:
Question 15: What is the man's telephone number?
Phần 2: Grammar
Bài thi sẽ gồm 51 câu!

Câu 1: What your name
Câu 2: There is __ traffic in Bangkok.
Câu 3: There were __ of people at the football match on Friday.
Câu 4: Pablo denied __ the money.
Câu 5: It's important that everyone in the group __ each other.
Câu 6: We have been __ that a new training centre should be built.
Câu 7: My manager __ on excellent punctuality at all times.
Câu 8: I was __ when I heard I'd got the job.
Câu 9: I wish I __ more at college. I'd have a better job now!
Câu 10: The new GPS is __. I don't know how we managed without it before.
Câu 11: It looks __ it's going to rain.
Câu 12: You __ be really excited about your trip to Germany.
Câu 13: The car __ start this morning, so I was late for work.
Câu 14: It's almost midnight. He __ be coming now!
Câu 15: Chen's looking forward __ his new job next week.
Câu 16: It's __ to go climbing alone.
Câu 17: Please remain seated __ the plane has come to a complete standstill.
Câu 18: There's __ in applying for the job. I'm not qualified for it.
Câu 19: He didn't enjoy studying abroad as he had __ friends there.
Câu 20: The journey __ much longer than I had expected.
Câu 21: If the people on the ship __ him, he would have drowned.
Câu 22: Where's your car today? It __ repaired.
Câu 23: There are so many people off sick we'll have to put the meeting __ until next week.
Câu 24: Mark: I've had a headache for three days. Sue: __ to the doctors.
Câu 25: __ to bring your passport. You'll need it at the airport.
Câu 26: Do you fancy __ away for the weekend?
Câu 27: There were __ of people at the football match on Friday.
Câu 28: By 2020 I think we will __ a settlement on Mars.
Câu 29: If I __ earlier, I wouldn't have been late for work.
Câu 30: What is this __ in English? I can't remember.
Câu 31: A lot of products __ in China.
Câu 32: Are you going to the cafe? __ with you.
Câu 33: You should __ for directions if you're lost.
Câu 34: How much time do you spend __ English?
Câu 35: You should __ my advice!
Câu 36: I wish I __ get up early every morning!
Câu 37: My mother __ me to buy some tea.
Câu 38: I don't know many people __ still smoke nowadays.
Câu 39: You're from New York, __?
Câu 40: Hurry up or we'll __ our train!
Câu 41: My parents __ married since 1985.
Câu 42: I think I've got a cold, I can't stop __.
Câu 43: Dubai has __ building in the world.
Câu 44: Excuse me, __ time please?
Câu 45: To get to the Post Office, __ at the end of this road.
Câu 46: __ to go out to an Italian restaurant tonight?
Câu 47: I've never __ to England.
Câu 48: Tom ____ English.
Câu 49: __ there a restaurant near here?
Câu 50: I didn't __ TV last night.
Câu 51: Look! The bus __.
Loading...
Chúc mừng bạn đã hoàn thành xong bài kiểm tra! Và đây là kết quả của bạn
Tổng số câu đúng:
Trình độ của bạn là:
BẠN MUỐN LÀM LẠI BÀI KIỂM TRA?